15. 4. 2018 Rodinná neděle


8. 4. 2018
kázáním slova Božího nám posloužil František Pavlis.
Boží hod velikonoční
1. 4.  2018
hudební nešpory s velikonoční hudbou
na varhany hrála a pěvecký sbor řídila Jitka Chaloupková
na programu byla díla
M. Praetoria, J. S. Bacha, H. L. Hasslera,
G. Böhma, M. Vulpia, J. Brahmse, J. Langlaise  a J. F. Boëla
 

25. března 2018 AD – Květná neděle

Bohoslužby vedla a kázáním posloužila
Kristína Kupfová


20. 3. 2018 Hovory s Galileem
beseda o vztahu vědy, víry a umění
naším hostem byl
Doc. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
Hovořili jsme o vývoji člověka před narozením
a mikroskopická stavba lidského tělaneděle 18. března rodinné bohoslužby


   

neděle 11. března
výkladem slova Božího posloužil Mgr. Jan Satke, farář ČCE v Přešticích


sobota 10. března
17:00 Jak vidím svět kolem sebe
Vernisáž výstavy dětských kreseb 17. základní a mateřské školy


úvodní slovo: Mgr. Bohdan Franz


o práci a poslání Hospicu svatého Lazara promluvil MUDr. Martin PachnerBenefiční koncert pro Hospic svatého Lazara

Duo dva písaři    M. Pachner - kytara, L. Pohořelý - akordeonV neděli 4. března 17 hodin zazněla
postní hudba - hudba pro čas přípravy na velikonoce

J. Pachelbel, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, H. Schütz,
C. Goudimel, J. D. Zelenka, J. Zach a M. Haydn
účinkoval pěvecký sbor
na varhanní pozitiv z 18. století hrála  J. Chaloupková
podrobný program     formát pdf

úterý 27. února 18 hodin
hovory na Biblí - tentokrát jsme se s Luďkem Korpou
zamýšleli nad první kapitolou Bible
   
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
    Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré."
11. 2. 2018
Neděle Estomihi
misijní činností v kazatelské stanici Nýřany byl pověřen bratr Jiří Kantor
Povolání bratra Kantora mp3

4. 2. 2018 Hudební nešpory 17:oo

zazněla kantáta "Co činí Bůh vše dobré jest" Johanna Pachelbela,


kantáta "Chval, duše má svého Pána" Philippa Heinricha Erlebacha

a dvě díla Heinricha Ignáce Bibera .
Serenáda s písní ponocného pro smyčcové nástroje a bas.
Sonata pro tabula pro smyčcové nástroje a zobcové flétny 

Účinkovali
pěvecký sbor pod vedením J. Chaloupkové,
smyčcový soubor vedený Martinem Kaplanem a
soubor zobcových fléten ze ZUŠ Starý Plzenec vedený H. Pumrovou


Hovory s Galileem     úterý 23. ledna
S Lubošem Houškou jsme besedovali o vesmíru a o tom,
co nám dává (a co nás stojí) poznávání kosmu.21. 1. 2018
Rodinná neděle

Písně ze zpěvníku Svítá se svižným doprovodem

Četba biblického textu

  

Dětská divadelní hra

20. 1. 2018
Rozloučili jsme se s krásnými obrazy Kateřiny Machytkové
skončila výstava "Ke Světlu"
Sborový výlet - Z Vranova do Stříbra 20.1.2018
7. 1. 2018   bohoslužby - přišli i Tři králové

17:00  hudba k vánočnímu rozjímání - jedinečný zážitek
program:

J. S. Bach - Fantasia g moll BWV 542,    hraje Jakub David Smešný
J. S. Bach - Bist du bei mir    zpívá Anna Moriová
A. Stradella - Pieta Signore,
Ch. Gounod/Bach - Ave Maria   zpívá Klára Kašparová
A. Dvořák - Preludium D dur,
F. Schubert - Ave Maria
A. Dvořák - Preludium a moll, 
W. A. Mozart - Agnus Dei z Korunovační mše

 
zpívaly Anna Moriová a Klára Kašparována varhany hrál a program připravil   
  
Jakub David Smešný


24. prosince 23:00 Půlnoční bohoslužby
Katarzyna Gärtner: Beatová mše "Pán je mým přítelem"


24. 12. Betlémské světlo
manželé Kantorovi odvážejí Betlémské světlo do Nýřan


17. 12. 3. neděle adventní - rodinné bohoslužby


Písně s doprovodem big-bandu


sólová vystoupení
dětská vánoční hra – Vánoční vlak aneb Co je zázrak


Slavnostní skautský slib


3. 12  Hudební nešpory


V neděli 3. prosince jsme měli možnost vyslechnout hudbu pro adventní čas.
První polovina hudebního programu byla věnována barokním koncertům pro dva sólové nástroje a orchestr.
Jako první zazněl Koncert g moll pro dvoje housle a orchestr op.3 č. 2 z cyklu L´estro armonico skladatele Antonia Vivaldiho
v podání sólistů Evy Menclové a Erika Kočandrleho za doprovodu smyčcového souboru L´estro arco  ze ZUŠ Starý Plzenec.

A.Vivaldi: Koncert g moll pro 2 housle a orchestr (mp3)

V pořadí druhý zazněl Koncert e moll pro příčnou a zobcovou flétnu a orchestr skladatele Georga Philippa Telemanna.
Jako sólistky vystoupily Hana Jeřábková – zobcová flétna a Hana Pumrová – příčná flétna.
Také tento koncert doprovodil smyčcový soubor L´estro arco  ze ZUŠ Starý Plzenec.

G.Ph.Telemann: Koncert e moll pro zobcovou a příčnou flétnu (mp3)

Po kázání ještě zazněla Kantáta „Dnes přichází k nám slávy den“ (das newgebohrne Kindelein)
BuxWV 13
skladatele Dietricha Buxtehudeho v podání pěveckého sboru Ad laetitiam a smyčcového souboru, řídil M. Esterle.
Všem interpretům děkujeme za skvělý zážitek.
                              

D. Buxtehude kantáta "Dnes přichází k nám slávy den" (mp3)


sobota 25. listopadu
Adventní výtvarná dílna

V sobotu 25. listopadu se v našem sboru uskutečnila předadventní výtvarná dílna.
Uměleckého vedení se ujali členové Farního sboru ČCE v Praze 8 – Kobylisích, 
teoložka a kunsthistorička Kornélie Kolářová Takácsová a výtvarník Jan Bárta.

Díky nim si děti i dospělí mohli vyrobit krásného anděla, vánoční hvězdu, záložku či přáníčko.
 
Pro mnohé účastníky to byla možnost seznámit se s výtvarnou technikou, kterou dosud neznali.
 
Pro všechny to pak rozhodně byla příležitost se společně setkat, tvořit,
nikam nespěchat a tak pomaličku vplout do adventního času.
Velký dík tedy patří zmíněným členům pražského sboru, ale i organizátorům z našeho.
J. Stočesová


středa 15. listopadu 18:00
Další z besed cyklu "Poznáváme se v ekumeně"
O práci a životě bratří františkánů a o tom, jakou svobodu přináší chudoba
jsme si povídali s
Janem Nepomukem Svobodou.


sobota 11. 11. 2017 jednání konventu Západočeského seniorátu v Domažlicích
úvodní pobožnost M. Zikmund


jednání konventu


z domažlického kostela je krásný výhled


neděle 5. listopadu 2017
Beseda s malířkou Kateřinou Machytkovou
Zahájení výstavy obrazů - Ke světlu


Členkou našeho sboru se stala sestra Kristýna Kupfová
doktorantka na naší bohoslovecké fakultě


neděle 29.října 2017 AD - Neděle XX. po svaté Trojice
N e d ě l e     r e f o r m a c e
společné bohoslužby s farností Evangelické církve Augsburského vyznání v Plzni
beseda
o Martinu Lutherovi.

 

31. říjen – je v řadě zemí slaven jako den reformace. 
     Připomíná nám památku Martina Luthera.  V době, kdy papež Lev X. hledal peníze 
na dostavbu chrámu sv. Petra v Římě, hledal Martin Luther v Německu odpověď na otázku,
jak se člověk může osvobodit z pocitu viny ze spáchaného hříchu. 
Vždyť sebevětším množstvím dobrých skutků nelze jistotu odpuštění získat.
     Studiem Bible dospěl k tomu, že Boží milost platí pro každého, kdo ji opravdovou 
vírou přijme. Zároveň dospěl k tomu, že koupě tehdy ve velkém prodávaných odpustků, 
je falešnou zárukou milosti.
     K tomuto problému se rozhodl podnítit odbornou diskuzi a sepsal (latinsky) 95 tezí.
Podle tradice je 31. října 1517 přibil na bránu wittenbergského chrámu.
Ukázka Luterova textu:

     Díky knihtisku se teze rozšířily po celé říši, získaly velký ohlas a staly se podnětem 
k začátku hnutí, které si kladlo za cíl reformovat tehdejší církev – začala světová reformace.

     
     Přibližně o tři desítky let později přišel do Wittembergu studovat (a poslouchat Lutherova kázání) 
mladý Jan Blahoslav, člen (zakázané) Jednoty Bratrské. Později se stal jejím biskupem. 
Vychoval generaci vzdělaných bratří, kteří se stali překladateli Bible kralické. 
Blahoslav sám překladem Nového zákona toto dílo podnítil a vynikajícím literárním stylem ovlivnil i vysokou úroveň tohoto díla. 
 neděle 15. října 2017 AD - Neděle XVIII. po svaté Trojici

Rodinné bohoslužby - téma neděle bylo "utišení bouře"
hostem byl Jan Satke
   


15. října 17:00 Dámský kruh
Dámský kruh se tentokrát proměnil ve výtvarnou dílnu pro každého,
kdo měl zájem vyzkoušet si pletení košíčků.


Jana nám trpělivě vše ukázala ....


neděle 1. října 2017
Díkčinění


Hudební nešpory - zněla barokní hudba:
G. F. Händel, J. Späth, P. Prowo, G. Ph. Telemann, J. J. Quantz
flétny:
Lucie Koželuhová, Hana Jeřábková, Hana Pumrová
 
varhany: Jitka Chaloupková


zamyšlení nad Biblí: Tomáš Živný


čtvrtek 28. září 2017
společný výlet
středa 27. září 2017

Beseda o rytířských řádech - vyprávěl L. Korpa .

Těžištěm přednášky bylo povídání o vzniku a činnosti
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara
Jeruzalémského.

Základním znakem řádu je zelený osmihrotý kříž.
Symbolizuje, že základem existence řádu je přiznání se členů řádu v duchu křesťanského vyznání k Trojjedinému
Bohu Otci, Božímu Synu  Ježíši Kristu a Duchu svatému.

Osm hrotů kříže odkazuje na osm blahoslavenství, která pronesl Pán Ježíš Kristus na začátku svého kázání, jak je máme dosvědčené v tzv. Kázání na hoře 
(Evangelium podle Matouše 5.kapitola, verše 3. až 11.): 

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Tu otevřel ústa a učil je:
 
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou  nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je  království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a  lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Odkazuje také na základní rytířské ctnosti:
víra
naděje
láska (milosrdenství)
udatnost (statečnost)
věrnost (vytrvalost)
spravedlnost (čest)
pokora (umírněnost, velkorysost)

vybrané chování (ušlechtilost) 

neděle 3. září 2017
První neděli v září jsme mohli vyslechnout dramaturgicky zajímavý program.
Varhanní skladby žen skladatelek provedla Jitka Chaloupková.

Úvodem zazněly dvě chorální předehry Anny Amalie von Preussen.
Autorka byla princeznou a nejmladší sestrou pruského krále Fridricha II. Velikého a v programu zastupovala německý klasicismus.
Poté jsme vyslechli Preludium a fugu g-moll Elsy Barraine, francouzské skladatelky 20. století. Třetím číslem první části bylo Preludium F-Dur Fanny Mendelssohn, nejstarší sestry a důvěrnice skladatele Felixe Mendelssohna. Za zmínku stojí fakt, že autorka napsala dílo pro uvedení na své vlastní svatbě, když její bratr měl zrovna zraněnou ruku.

Kázáním posloužil bratr farář Luděk Korpa. 
                                                                                         
   J. Brož


neděle 2. července 2017 AD - Neděle Třetí po svaté Trojice


Svátost křtu přijala Lenka Petrášová


Velikonoce 2017 -  červen 2017 výstava obrazů Pašijové rozjímání
Jana Bárty
Jan Bárta vedl v letech 2004 - 2012 humanitární organizaci Adra.
Věnuje se ale také malbě, grafice a ilustracím.
 

  
Diskuze s J. Bártou při vernisáži.


neděle 11. června 2017 AD - Neděle svaté Trojice
kázáním a hudebním  doprovodem posloužil bratr Ondřej Pellar
 Noc kostelů 9. června 2017 Západní sbor ČCE v Plzni
18:00 18:05 rozeznění kostelního zvonu a otevření kostela

18:05 18:15 možná přijde i Martin Luther - úvodní slovo - Luděk Korpa
                  
připomenutí 500 let evropské reformace


18:15 18:45 Claude Bolling - Jazzova suita pro flétnu, klavír, basovou kytaru a bicí
                  
hrají Petra Brabcová - flétna; Věra Müllerová - klavír;
                   Zbyněk Tonar - basová kytara;       Jan Fictum – bicí


18:45 19:00 představení střípků z historie kostela - Jan Šoltész


19:00 19:45 Tutti Voci, aneb Všechny hlasy
                  
Lucie Hofmanová
, Adéla Braunová, Marie Vaicenbacherová,
                   Kateřina Martínková  a Tereza Koželuhová


19:45 20:15 společné zpívání v režii zpěvníku Svítá


20:15 20:30 představení střípků z historie kostela - Jan Šoltész

20:30 21:00 Martin Luther přichází

21:00 21:20 domácí chrámový sbor, varhanní positiv Jitka Chaloupková
                   Adriano Banchieri: Sonata – varhany
                   Adriano Banchieri Jubilate Deo
                   Lodovico Grossi da Viadana: Exultate iusti
                   Johann Kaspar Fischer: Dva ricercary
                   (Christ ist erstanden. Komm, heiliger Geist) – varhany

21:30 21:50 domácí chrámový sbor, chrámové varhany Jitka Chaloupková
                   Johann Pachelbel: Magnificat
                   Johann Sebastian Bach: Toccata d moll – varhany
                   J. S. Bach: Jezu, veď mé počínání
                   Felix Mendelssohn-Bartholdy: Andante – varhany
                   F. Mendelssohn-Bartholdy: Z hlubokosti volám k tobě
                   Nicolas Jacques Lemmens: Fanfára - varhany

22:00 22:30 hudba v podání varhan a flétny - Jaroslav Brož a Hana Pumrová

22:35 22:50 závěrečné slovo a požehnání na cestu - Luděk Korpa

22:55 23:00 rozeznění kostelního zvonu a zavření kostela

výstava obrazů Jana Bárty - dlouholetého vedoucího ADRA
prohlídka sborových místností, prezentace historie sboru,
virtuální prohlídka všech prostor kostela,
možnost rozhovoru
výtvarná dílna pro děti i dospělé: pořádá Diakonie - Archa


4. 6. 2017  hodin hudební nešpory
W. A. MOZART
Chrámové sonáty a další skladby baroka a klasicismu
Martin Kaplan, Darina Kalčeva - housle
Magdaléna Krzáková - violoncello
Hana Pumrová - flétna
Jaroslav Brož - varhany

Rodinný pobyt a společný výlet - Staré Sedliště květen 2017
 

 

7. 5. 2017 Hudební nešpory
Barokní hudba pro cembalo a flétnu
Luis Detry, William Babel, D. Scarlati a J.S. Bach

virtuózně hráli Iveta Fraitová a Pavel Šmolík


výkladem podobenství o marnotratném synu posloužil Tomáš Živný, kazatel ECAV v Plzni10. 4. 2017 Koncert pro smíření
Sólisté opery v Regensburgu, členové tamního korejského sboru

zpívali písně a operní árie evropských i korejských skladatelů


Rae-Joo Kim  
Nacht und Traume F. Schubert


Sang-Sun Lee


Se-Hoon Ha


Excelentním klavírním doprovodem posloužila Hyuna Cho-Schröder


Realizační tým

8. 4. 2017 Výlet na Radyni, pečení buřtů
1. 4. 2017 Výlet na Rokycansko

 

 

19. 3. 2017 Dětský klub Kavalíři - návštěva muzea loutek
   


5. 3. 2017 Hudební nešpory
 

Barokní hudba pro flétny, cembalo a basso continuo
flétny: Martin Berger, Martin Rezek, Karolína Hrubá
cembalo: Terezie Živná
violoncello: Jakub Smola
kontrabas: Štěpán Váňa
Na programu:

T.Merula - La Cattarina, G.Ph.Telemann - Concerto a moll

G.Muffat - Toccata duodecima et ultima - sólo cembalo 

D.Castello - Duodecima sonata, H.Purcell - Chaconne

a ze současné hudby:  S.C. Rosin - Blue Train 
Zamyšlení nad biblí: farář Karel Šimr 1. 3. 2017 Poděkování za život bratra Oldřicha Pecha
  
  
                          Kázání Jan Šoltész                                                                                             Air ze Suity D dur J. S. Bacha hraje J. Brož

  
   

26. 2. 2017  Dámský kruh
Naše pozvání přijala paní Zuzka Součková, která se s námi přišla podělit o radost a zkušenosti
s běháním a se změnou životního stylu.

 


26. 2. 2017  Rodinná neděle

Uzdravení Naamana Syrského
Druhá Královská kapitola 5.;verše 1. až 19. 

25. 2. 2017  Benefiční koncert pro Hospic svatého Lazara

Lukáš M. Vytlačil - barokní flétna,
 četba z knihy Malý princ
 Michaela Bieglerová - barokní fagot


 

S pořádáním pomohla Plzeňská komenda Českého velkobailiviku
Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského


22. 2. 2017 O cestě po Koreji a setkání s tamním křesťanstvím vyprávěl L. Korpa

 

10. 2. 2017  Korea na živo - mladí lidé z Jižní Koreje nás seznámili s kulturou této pozoruhodné země

                           a cestou jejích obyvatel za křesťanstvím.
 


Rodinný pobyt -
jarní prázdniny 2017  Jelení Vrchy u Nové Pece

                                                      
     


sobota  21. 1. 17:oo     Zpívání v kostele Jiří Černý a Richard Seethaler
neděle  8. ledna vánoční rodinné muzicírování
     

                         

        

         

                

Čeňka Jindrová - Aleluja

           
 

  

 

   

 

                              

 

                                                                                                                                
 

neděle  18. prosince  Čtvrtá neděle adventní –
 
  9:oo    Dětská vánoční slavnost - bohoslužby s divadelní hrou dětí a vánoční nadílkou
               společný zpěv doprovodily kytary a flétny
               po bohoslužbách setkání u kávy a čaje

    

19:oo     J. J. Ryba - Česká mše vánoční   
                                    Česká píseň   

pátek   16. 12. 17.oo   adventní koncert ADVENTNÍ POHLAZENÍ
                                      15.ZŠ Dětské pěvecké sbory Berušky a Sluníčka

středa   14. 12.   koncert  Piano a Teepee 
 

pondělí  12. 12.    J. J. Ryba - Česká mše vánoční
koncert pořádalo   Orchestrální sdružení a sbor Resonanace

6. listopadu 2016  19:oo   Večerní bohoslužby s hudbou
Barokní skladby pro dvě cembala
Johann Matheson: Sonáta g moll pro dvě cembala
Antonio Soler: Concerto a moll pro dvě cembala
                           (Andante - Allegro - Menuet)
               Kázání L. Korpa 2016_11_06 večer
Johann Ludwig Krebs: Koncert a moll pro dvě cembala
                            (Allegro - Affettuoso - Allegro)
            
ukázka k poslechu: Allegro


Na repliky barokních nástrojů hráli J. Chaloupková a P. Šmolík
  

Neděle 23. října Dámský kruh
Neděle 16. října
Radosti a strasti "náhradních maminek"  pěstounek
Přednáška a beseda o náhradní rodinné péči.
Rodinné bohoslužby


Povídání o tom, jak a proč skončilo Saulovo kralování


Neděle 9. října 2016 AD – Neděle XX. po Trojici,
Slavnostní bohoslužba, při které byl ustaven kazatelem sboru bratr farář Luděk Korpa


Br. senior Hamari

Neděle 2. října 19 hodin - večerní bohoslužby s hudbou

Písně z bratrských kancionálů v původním i moderním pojetí
zazpíval soubor De ProfundisRodinný víkend ve Starém Sedlišti září 2016
Příprava společné večeře
Společný zpěvDámský kruh 18. září 2016. Naším hostem byl bratr farář Šoltész

 

Během nedělních bohoslužeb je připraven program, kterého se můžou zúčastnit všechny děti


Rodinná neděle 18. září 

Pátek 2. září jsme hostili
20:20 PechaKuchaNight    
 Volume 18      Setkání inspirativních lidí v inspirativním prostoru ....
 

Bára Prášilová - fotografka která fotí pro světoznámé značky. A držitelka několika cen za fotku.
Michal Bačák - ilustrátor.
Hotel Thermal - Architekti kteří chtějí zachránit hotel Thermal před demolicí.
Jiří Gomola - podnikatel s kávou.
Polaroid Love - Dva studenti kteří fotí na starý fotoaparát polaroid. A propagují tento starý fotoaparát.

David Lištván - kaskadér který točil s reřisérem Cameronem. Třeba na filmu Titanic.
Kateřina Slunéčková - malířka.
Kamil Zajíček - lightdesignér, světelné projekce na domy.
Pavel Fuksa - grafik.
Ondra Mikula - hudebník.

Diana Tabakov - pozvánka na My Street Films

 

Neděle 4. září 19 hodin - večerní bohoslužby s hudbou

zazní varhanní hudba 18. a 20. století
J. S. Bach: Chorální předehra "Schmücke dich, o liebe Seele"
Fantasie a fuga c moll
B. Martinů: Vigilie
J. Langlais : Communion
J. Teml: Apotheosa z cyklu Mysterium sacrum
Hrála Jitka Chaloupková


 

V neděli 7. 8. 2016 posloužil kázáním Slova Božího
a vysluhováním sv. večeře Páně br. farář Šoltész

 

       
 

 

Volbu nového faráře sboru řídil seniorátní kurátor Josef Beneš.


Br. Luděk Korpa byl zvolen jednomyslně farářem našeho sboru.

 

 

 

V neděli 3. července jsme si připomněli památku M. J. Husa
Kázání M. J. Husa na text z Markova evangelia 8, 1-9

O Janu Husovi pak promluvil PhDr. Jiří Stočes Ph.D.


J. Stočes o Mistru Janu Husovi
 

 

Úterý   21. 6. 17 hodin absolventský koncert ZUŠ ChrástStředa 22. 6. 18 hodin varhanní koncert žáků ZUŠ T. Brzkové v Plzni a ZUŠ J. Kličky v Klatovech


Neděle 19. 6. 9:00  rodinné bohoslužby 

po nich beseda o budoucnosti sboru, mimořádná schůze staršovstva,
společný obědodpoledne výlet na Radyni

 

a společné posezení s pečením buřtů 

 

Návštěva v Černošíně 12. 6.


Pátek 10. 6.  18 - 24 hodin
Noc kostelů


V 18 hodin se otevřely dveře kostela a rozezněl se zvon svobody
   

Úvodní zamyšlení O. Pellara

Zahrál kvartet flétniček


Ke zpěvu dětí a rodičů se rychle přidali všichni přítomní
   


Diakonie připravila zábavu pro děti


 O varhanách hovořil známý plzeňský varhaník J. Brož. Kdo měl zájem, mohl si na varhany sám zahrát
     

 

O historii kostela a našeho sboru promluvil zasvěceně farář Šoltész


Do podkroví a na střechu kostela nás zavedl film V. Pecha, s technikou pomohl Š. Esterle
  
  


Bylo možné nahlédnout do sborové kroniky


Zahrála folková skupina ACOUSTIX


Odvážní se podívali do věže


Následoval varhanní koncert J. Chaloupkové a vystoupení chrámového sboru
 

 


Čas od 23 hodin patřil folkově spletité hudbě v podání Zdivočelého Pletiva
                     
a o půlnoci zakončil program modlitbou O. Pellar

Neděle 5. 6. 19 hodin
Večerní bohoslužby s hudbou
zazněla hudba baroka a klasicismu pro flétny a varhany
Georg Friedrich Händel :    Dvě fugety pro tři flétny   
Johann Sebastian Bach:     Preludium d moll pro varhany  (BWV 539)
Georg Philipp Telemann:  Sonáta pro dvě flétny (Dolce - Allegro - Largo -Vivace)
Johann Pachelbel:  Fuga d moll pro varhany
Jiří Ignác Linek: Fuga G dur pro varhany
Georg Philipp Telemann:  Sonáta a moll pro dvě flétny a varhany (Largo - Vivace - Affettuoso - Allegro)
John Stanley:  Voluntary G dur  pro varhany (Largo - Vivace)

hráli:
H. Jeřábková, M. Šebková, H. Pumrová - flétny


Jaroslav Brož - varhany


 

 

5. 6. 2016 - Setkání pěveckých sborů v Merklíně
Společné vystoupení všech zpěváků nacvičil a dirigoval M. Esterle

 

Vystoupení našeho sboru připravila a dirigovala prof. Jitka Chaloupková


 

Neděle 29. 5.  16 hodin
PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Jeroným Pražský - evropan, vzdělanec, buřič

Přednáška a beseda
 

Neděle 29. 5.    9 hodin 

Kázáním posloužil Mgr. Luděk Korpa

 

 

Sobota 28. 5.  19 hodin

Koncert pro dvoje varhany, harmonium a klavír
Vojtěch Esterle, Jan Esterle, Tomáš Medek, Marek Pišl

Giovanni Bernardo Lucchinetti
Concerto a due Organi
Gaetano Piazza
Sonate a due Organi F dur
Max Reger
chorální předehry „Jak vítati mám Tebe“, „Byť Boha s námi nebylo“
Vojtěch Esterle
Od východu i západu, severu i moře (premiéra)
předehra k žalmu 107 pro klavír, harmonium, pozitiv a varhany

Tři chorální předehry
Preludium

Kázání na text žalmu 107. O. Pellar


Vojtěch Esterle Beseda se skladatelem

 


 

Neděle 22. 5.   9 hodin

Rodinná neděle

 

 

Radovali jsme se z křtu Viktora Popa

 


13. - 15. května  2016  víkendový pobyt (nejen) pro rodiny s dětmi ve Starém Sedlišti.
Návštěva Tachova a Vysoké


A večer společné zpívání a večeře

 

 

Neděle 1. května 19 hodin - večerní bohoslužby s hudbou
Johan Sabastian Bach  a Petr Eben

mistr baroka a mistr 20. století
Varhanní skladby a skladby pro sbor
plakát a program

 

V neděli 10. dubna četli po bohoslužbách
Barbora Munzarová a Daniel Bambas

z románu Pavlíny O´Toole  Čas Robinsonů

Následovala beseda se zakladatelkou stejnojmenné nadace paní Janou Smetánkovou

Román Pavlíny O`Toole dostal název Čas Robinsonů, protože člověk zažívající domácí násilí – lhostejno,
zda žena či muž – se ve svém problému cítí být strašně sám.
Je opuštěn, i kdyby svoji opuštěnost prožíval v sebevětší rodině – v duši je sám. Je Robinsonem.
pomoc obětem domácího násilí
 

 

 

Neděle 17. dubna 16 hodin
Beseda s nemocničním kaplanem
Markem Lukáškem

 

V sobotu 16. dubna v 9 hodin - brigáda - výměna žárovek v osvětlení kostela


 

Půlnoční bohoslužby 2015

24. prosince   23 hodin    hudební bohoslužba s vánočním evangeliem
Vánoce v hudbě baroka a 20. století
Jaroslav Tůma: Chorální předehra Již jest padla rosička
Adam Michna: Již jest padla rosička - sbor
                         Vánoční hospoda
                         Vánoční roztomilost
Jaroslav Tůma: Varhanní variace na píseň Vánoční roztomilost
Wilhelm Weismann: Z nebes výše přicházím - sbor, varhany, flétna
Johann Weymann: pastorale - varhany
Francis Poulenc: Quem vidistis pastores - sbor


Večerní zamyšlení nad svědectvím Bible a hudby
6. prosince  19 hodin 
A. Vivaldi
smyčcový soubor L´estro arco při ZUŠ Starý Plzenec
řídil Miloslav Esterle


české roráty
v provedení literátského bratrstva
při plzeňské katedrále
řídil Petr Kryl

 

 

neděle 1. listopadu 19 hodin

 

J. S. Bach:    Chorální předehra "Kdo Bohu ve všem oddává se"
                     Chorál "Kdo Bohu ve všem oddává se"
                     Chorál "Když v nouzi se nacházíme"
                     Chorální zpracování "Když v nouzi se nacházíme"
                     Chorální předehra "V tobě je radost"
G. Gastoldi:  Chorál "V tobě je radost"
 
D. Buxtehude: Chorální předehra "Hrad přepevný"
H. Schütz: Chorál "Hrad přepevný"
N. Bruhns: Preludium e moll
 
Účinkoval pěvecký sbor a J. Chaloupková - varhany


Oslava 90. výročí otevření kostela

synodní senior Joel Ruml


Ondřej Pellar, Tomáš Živný


Jan Šoltész, Ondřej Pellar


21.6. 16:00 - Jiří Stočes - M. J. Hus - přednáška s besedouHudební nešpory 7. června 19 hodin
kázal  Jan Satke


hráli bývalí žáci profesorky Chaloupkové
(a zdejších varhan)

V. Štěpánová

 

V. Roubal - improvizace na barokní pozitiv

Zazněla hudba pro dvoje varhany
   
profesorka Jitka Chaloupková a Vojtěch Novák

   
J . Esterle                                              Z. Ledvinová

  
Závěr patřil vynikající improvizaci V. Roubala a poděkování J. Chaloupkové


 výtvarná dílna Diakonie - Archa
                 
 

zpívání ze zpěvníku Svítá


J. Šoltész
vyprávěl o historii Západního sboru v kontextu celé ČCE
 

Šalamoun a jeho ženy
divadelní hříčku předvedl divadelní spolek T.E.S.C.O.                          

o varhanách vyprávěla a ukázky hrála prof. J. Chaloupková


soubor středověké hudby Gutta


skladby pro varhany a flétnu hráli J. Brož a H. Pumrová


na závěr vystoupila folková skupina PPLP

 


Beseda s L. Moravetzem o hudbě v církvi  24.5
 


Slavnosti svobody 2015
Vzpominka na bohoslužby americké armády v našem kostele před 70 lety
Plzeňský Big Band Petra Mráze
3. května 2015 19 hodin

 

                                                              
               

    
 

Dopolední koncert k 330. výročí narození
J. S. Bacha  a G. F. Händela
J. S. Bach:       Koncert E-dur pro housle a orchestr
G.F. Händel:
Koncert D-dur pro flétnu, housle, violu a varhany
hrají:
Markéta Schubertová, Kateřina Soumarová, Martin Kaplan,
Darina Kalčeva, Jana Lejčková, Martin Šantora
- housle,
Jaroslava Smolová
- viola, Jakub Smola - violoncello,
Vojtěch Skalka
- kontrabas, Vojtěch Kudrna - kytara,
Hana Pumrová - flétna, Jaroslav Brož - varhany

 

1. května 2015  11 hodinNávštěva souboru Consonare 12. dubna 2015
Hudební program připravili společně s Jaroslavem Brožem


Kázáním posloužil br. farář Šimonovský


A nakonec zatroubili plzeňákům ze střechy kostela


Truvérská mše a varhanní tvorba Petra Ebena
5. dubna 2015 

Brixiho akademický soubor - Koncert pro dobu pokání  28.3.2015

 


 

 

 

                                                 
 
Předjarní koncert
  24.2. 2015   20 hodin 

 Karel Vepřek

  zhudebněné básně
  (nejen) Bohuslava Reyneka

 

  

Vokální a instrumentální barokní hudba
neděle 1. února 2015  19 hodin
G.F Händela, G. Ph. Telemanna a dalších autorů
Schola katedrály sv. Bartoloměje

pod vedením Petra Kryla
Martin Kaplan - housle
Jaroslava Smolová - viola

Hana Pumrová - flétny

Jaroslav Brož - varhany


 

Bulharské pravoslavné kláštery

   neděle 25.ledna  2015  16 hodin

      vyprávění a promítání
         manželé Vitoňovi 4.1. 2015 15:00    Vánoce doma odpolední bohoslužby
s rodinným muzicírováním připravili:
Blažkovi, Hoblovi, Horkých, Huclovi, Nekolovi, Pellarovi
Stočesovi, Trefilovi
M. Soukupová, M. Škaloudová, M. Hamplová, I. Havlíčková,
B. Havelková, H. Jeřábková, H. Pumrová   
varhany - Jaroslav Brož

24.12. 2014    23:00  Vánoční písně evropských národů
21.12. 2014    9:00   bohoslužba IV. neděle adventní
   
 

 

Neděle 7. prosince 2014  v 19 hodin
Staročeské roráty
  věčně mladé

soubor zobcových fléten při ZUŠ Starý Plzenec pod vedením Hany Pumrové 
na varhany hraje a pěvecký sbor řídí
Jitka Chaloupková
 

--------------------------------------------------------------------------------
V sobotu 22. listopadu 2014   v 17 hodin
 

De Profundis

zpívají
spirituály

---------------------------------------------------------------------------------

Antonín Dvořák
Biblické písně
zpěv
Vladislava Haasová, Josef Hruška
varhany
Jitka Chaloupková

v neděli 2. listopadu 2014  19 hodin

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lidová muzika z Chrástu  1.6. 2014

 

 

 


 

Dveře kostela byly otevřeny až do půlnoci

Jitule a Dadule - pohádky z kufru
Ko.Mar - komorní pěvecký sbor mládeže


O historii sboru a církve vyprávěl farář J. Šoltész
půdní prostory bylo možné uvidět díky
filmu V. Pecha


J. Chaloupková dirigovala chrámový pěvecký sbora předvedla malé i velké vyrhany


na závěr zahrála folková skupina Pletivo (Ema+Karpi+Ondra)
 Rodinné bohoslužby  18.5. 2014

 

 


Hudební nešpory 4. 5. 2014  19 hodin
Skladby pro flétnu
smyčcové nástroje a varhany

K. Stamic, J.F.Fasch a J.J. Ryba

         
účinkovali:
Hana Pumrová a Petra Šanderová - flétny
Martin Kaplan a Darina Kalčeva - housle
Jaroslava Smolová - viola
Magdalena Krzáková a Jakub Smola - violoncella
Jaroslav Brož - varhany

 

Hudební nešpory 2. 3. 2014
Barokní hudba pro zobcové flétny
   


    

   

D. Castello - Sonata prima
                                                                             Lucie Libichová
G. B. Bovicelli -  Io son ferito (after Palestrina)  
                                    Irena Ošťádalová
A. Cabezon - diferencias (pauana italiana)                             Consort renesančních fléten
G. Ph. Telemann - Concerto in c major for recorder, strings and continuo,TWV 51:C1
(Allegretto, Allegro)                                                                                             Irena Ošťádalová
J. S. Bach - Preludium a fuga in d , BWV 554                                                     Abateva
                                                                                Tereza Šanderová,Veronika Šanderová,
                                                                                        Barbora Špelinová, Anna Špelinová
F. Dieupart -  Sonata č.2 a moll
(Preludio, Grave, Allegro, Sarabanda, Vivace, Adagio, Giga)                       Zuzana Gulová
Anonym (Anglie) - Masque Dance:
1. Furies, 2. Cupararee or Graysin, 3. The Nymph's dance                          Šárka Kučerová


G. Frescobaldi - Canzona prima                                                                            Abateva

účinkovali studenti plzeňské konzervatoře a žáci ZUŠ B. Smetany v Plzni
cembalo - prof. Alena Tichá
                                                                                                                                        foto J. Brož

 

 

 

 

 

Hudební nešpory 2. 2. 2014 začátek v 19 hodin

Setkání s Dietrichem
Buxtehudem

Toccata F dur
Kantáta "Dnes přichází k nám slávy den" - " Das neugebohrene Kindelein"
Chorální předehra "Ó hlavo plná trýzně"
Kantáta "Všechno dílo tvé" - "Alles, was ihr tut"
Toccata G dur
účinkují:
pěvecký sbor "Ad laetitiam"
komorní smyčcový soubor ZUŠ Starý Plzenec
Jan Esterle, Anna Pospíšilová, Marek Pišl -  varhany
řídil Miloslav Esterle

   


 

Neděle 5. ledna 2014 
Staročeské vánoce v podání zobcových fléten
 

 Plakátek ke stažení


Křest rodina Hájkova 

Štědrý den 2013 - Půlnoční bohoslužby začátek 23 hodin

Zaznělo Slovo Boží a barokní vánoční hudba pro sbor a varhany.
na programu díla J. S. Bacha, M. Praetoria, J. Segera a J. Schnabela
pěvecký sbor, varhany - Jitka Chaloupková a Jan Esterle

Plakátek ke stažení

 

Koncerty:
  9.12. 2013 19:30  Rybova mše - Plzeňské orchestrální sdružení
12.12  2013 17:00  Vánoční koncert  - Berušky a Sluníčka

16.12  2013 18:00   Vánoční koncert - Česká píseň a soubor Chairé, diriguje Josef Krček

19.12. 2013 17:00  Vánoční koncert - Mariella
 


Rodinná neděle 17. prosince 2013


1.12. 2013 Křest Ivany Horké


Červen 2013 výlet na Radyni, pečení buřtů


červen 2013  malování galerií - brigáda

Nešpory 2.6. 2013

Plakát


 

Večerem provázel Ondřej Pellar


obzvlášt mladé

 

zaujalo divadlo Jitule a Dadule

 

elánem a dobrou náladou všechny nakazilo

vystoupeni  pěveckého sboru KoMar

 

 

o historii kostela a sboru povídal zajímavě farář Šoltész

 

 

Varhany předvedla prof. Jitka Chaloupková

 

 

Závěr večera patřil skupině PPLP

 

 

 


Společný výlet 27.4. 2013

Jaro 2013  Vladimír Pech provádí čištění malby v kostele
Na návrh sestry Pechové zvolilo staršovstvo v lednu 2013
kurátorem sboru Mgr. Petra Tichého

 


Rodinná neděle 20.1. 2013
 

 
 

6. ledna 2013  Hudebně-divadelní nešpory
 Divadlo DMS: Andělské olympiády
 PPLP:   ....od ztracena do ztracena .....

foto J. Krejčí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. září 2012 při hudebních nešporách posloužil hrou na flétny

Jiří Stivín,  spolu s ním hrál Marek Špelina na flétny

a Jaroslav Brož na varhany


 


 

 


 

připomněli jsme si při tom 20. výročí úmrtí

faráře Jiřího Pumra

 

 


V červnu 2012 zazněly skladby pro trubku, flétnu a varhany
hráli Ota Heller, Hana Pumrová a JaroslavBrož

 

 

15. ledna 2012 uvedl konsenior Západočeského seniorátu Radek Matuška
do služby kazatele sboru jáhna Ondřeje Pellara

 

biblický výklad v netradičním pojetípřišla řada milých hostů

 

 

 

 

čtením Bible posloužil Jan Šoltész - dlouholetý farář našeho sboru

 

 

o hudební doprovod se postaral plzeňský varhaník Jaroslav Brož, flétnistka Hana Pumrová

 

a Schola od sv. Bartoloměje


 

 

Neděle 4. 12.  2011 19 hodin
Slavnostní nešpory k 50. výročí pořádání večerů duchovní hudby
Zazněla díla barokních skladatelů pro sbor smyčcové nástroje, flétny a varhany.

setkali se zakladatelé a pokračovatelé padesátileté tradice


o historii a programu promluvila Jitka Chaloupková


chrámový sbor a zobcové flétny


ukázka k poslechu:  Adam Michna: Rosu dejte, ó nebesa z hůry  


Od 1. září 2011  je novým kazatelem sboru
Ondřej PellarS radostí jsme také přivítali jeho rodinu


 


NOC  KOSTELŮ  2011

 

br. Šoltész vypravoval o historii kostela

 

 

O velkých varhanách i barokním pozitivu hovořila zasvěceně Jitka Chaloupková

 

        

 

A nechyběla samozřejmě ani ukázka varhanní hudby a vystoupení chrámového sboru

 

        

 

******************************************************************************************************
Zlatá svatba sestry kurátorky vánoce 2009 - (foto Jan Krejčí)
 

Modlitebna

Kostel zima 2010

 


 

Zvon - zvuk a video ke stažení  
                             

        Popud k opatření zvonu pro náš kostel dala po válce sestra H. Svobodová,

 učitelka ve výslužbě,  která k tomu účelu věnovala přes 30 tisíc korun. Zvon zhotovila
zvonařská firma Rudolf Perner v Suchém Vrbném (nyní část Českých Budějovic).
Je laděn do „cis 2 “ Pojmenován byl zvonem Svobody, na počest osvobození města
Plzně  5. května 1945.
         Na chrámové věži byl zavěšen v dubnu roku 1948 – tedy v době, kdy už se naše
země se svobodou musela opět loučit….
         Já jsem se se zvonem našeho kostela blíže seznámil, když jsem jako zámečnický učeň
pomáhal bratru Hrabinskému opravovat elektrický pohon zvonu. Ačkoli pro něj bylo lezení
na věž namáhavé, nechtěl nikdy připustit, aby zvon našeho kostela mlčel. Když viděl, že
mě to překvapuje, vysvětlil mi to.
            V padesátých letech psal po nocích se sestrou Vosikovou na zdi nápisy
„Ježíš, ne Cesar“ nebo „TGM“.  Za tuto „podvratnou činnost“ byl na dlouhou dobu zavřený
v Borské věznici a hlas zvonu našeho kostela byl jeho jediný kontakt s děním v kostele.

Šimon Pumr                                                                                                                                  

 Pohled z věže na sborový dům


 

Panorama z věže kostela


  
 

Nalezeno v archivu
rok 1971: obnova nátěrů plechování věže a havarijní oprava okapů


Mirek Pech

 

 

 

 

 

 

 Méně exponovaných prací se zúčastnil Šimon PumrHavarijní oprava okapu 


 

Historie
 

Farář Otter při otevírání kostela


 

Architekt Chvojka u kalicha, který je na vrcholu věže kostela


 

zpět