Historie sboru

V tradičně katolické Plzni byli v 19. století čeští protestanti v nepatrné menšině a navíc museli být organizováni v německých evangelických církvích. Nicméně právě hrstka českých plzeňských evangelíků patřila počátkem 20. století k průkopníkům vytvoření české evangelické církve, která měla vzniknout spojením českých protestantů luteránské i reformované orientace na základě společného se přihlášení k dědictví české reformace 15. - 16. století. Z politických důvodů však Vídeň této snaze účinně oponovala, a tak k naplnění touhy po vytvoření národní evangelické církve došlo až v ovzduší znovunabyté státní samostatnosti po vzniku Československé republiky v prosinci 1918.

Přesto Plzni patří v této nové náboženské obnově českého protestantismu pozoruhodná priorita, neboť, jak praví sborová kronika,

„V těchto dobách (během léta a počátkem podzimu 1918) vznikla v obou plzeňských evangelických církvích, reformované i lutherské, myšlenka sloučiti se v jednu českou národní církev evangelickou.. .A tak ještě před 28. říjnem oba plzeňské sbory provedly sjednoceni. Plzeň byla tak první, která provedla spojení obou evangelických církví v naší vlasti“.

Nebylo tehdy náhodou, že aktivní roli v tomto slučovacím procesu hráli plzeňští čeští evangelíci kolem mladého faráře Ebenezera Ottera, „otci zakladatelé“ našeho dnešního sboru.

Příznivé demokratické klima první republiky, hlásící se k odkazu husitského demokratismu a české reformace i v oblasti ideologické a politické, vytvořilo i v tradičně katolické Plzni prostor pro mimořádný růst. V tomto vstřícném klimatu vznikl i druhý, Korandův plzeňský sbor a byly postaveny i oba moderní plzeňské evangelické kostely, nejprve náš Husův chrám (1925) a později i Korandův chrám (1936), a vznikl také plzeňský seniorát ČCE (1925). Výrazný byl podíl plzeňských českobratrských evangelíků na náboženské výchově mládeže na školách (12% žactva národních škol!) i na kulturním a vědeckém životě města (členy ČCE byli třeba významný historik a archivář Fridolín Macháček či nestor západočeské archeologie Václav Čtrnáct).

Těžký úder pro život i našeho sboru znamenal nástup prvního totalitního režimu po likvidaci zbytku Československa 15. března 1939, první nacistická diktatura byla ale otevřeně protičeská a neschovávala se za hesla „o vyšší svobodě a spravedlnosti“. Náš Husův chrám sloužil za německé okupace i jako kaple pro vojáky wehrmachtu, život českého sboru byl postupně omezován, což vyvrcholilo r. 1944 zatčením faráře Ottera a jeho rodiny gestapem. Německou okupaci zaplatilo životem celkem 42 členů sboru, v přímém boji s okupanty byl zastřelen člen našeho sboru bratr Josef Jahn. Jaro 1945 se zdálo být začátkem nového, lepšího života i pro náš sbor. Husův chrám zněl i americkou angličtinou, počínaje 10. květnem se tu konaly - kromě českých - také bohoslužby sloužené americkými pastory pro vojáky US Army.

Nadějná obnova svobodného náboženského života však skončila nástupem druhého totalitního režimu, druhé, tentokrát komunistické diktatury. Obětavé úsilí farářů Ottera a později Pumra stejně jako nezištné nasazení členů staršovstva připomínalo často „boj s větrnými mlýny“, neboť za lstivým komunistickým ujišťováním o dodržování náboženské svobody a za frázemi o „nutnosti boje církví za světový mír a odzbrojení“ se skrývaly skutečné cíle pokryteckého režimu: omezováni a konečná likvidace křesťanských církví a náboženství „jako opia lidstva“ vůbec. Kdo v té době žil, ví, jaké různorodé formy šikany a nátlaku komunisté obratně využívali. Samozřejmě v období více než čtyř desetiletí se vztah církve a komunistického státu různě měnil, ale po relativním uvolněni a nadějích 60. let komunismus svoji totální kontrolu plně obnovil. Přes další úbytek členů však sbor hledal prostor k duchovnímu životu, mj. i rozvinutím „ideologicky zdánlivě nezávadných“ hudebních aktivit (pravidelné nedělní nešpory a varhanní koncerty) a nesmírně prospěšné křesťanské sociální služby. K významné duchovní osvětě přispívaly kromě kázáni také přednášky významných evangelických teologů a církevních historiků, často na ožehavá témata, o nichž se jinde nedalo veřejně hovořit. Mezi častými kázajícími a přednášejícími najdeme tak Jana Milíče Lochmanna (před r. 1968, v exilu se stal děkanem teologické fakulty Basilejské univerzity), profesory a učitele Komenského bohoslovecké fakulty J. L. Hromádku, Miloše Biče, F. M. Dobiáše, Rudolfa Říčana, Amedeo Molnára atd.

Mírné uvolňování konce 80. let vyvrcholilo - věříme i díky Božímu přičinění - koncem roku 1989 pádem komunistické moci. Nemohu v této souvislosti najít lepší vyjádření, než které nalezneme v naší sborové kronice:

„ Všechny běžné události a starosti byly zatlačeny do pozadí událostmi v listopadu tohoto roku, kdy téměř po 42 letech totalitní moci, která usilovala o oslabení a dokonce zničení vlivu křesťanství, tato moc padla a jsme za to Pánu Bohu vděčni. Radujme se z toho, že tato doba skončila, ale musíme si být vědomi toho, že do nových svobodných podmínek vstupuje i náš sbor těžce poznamenán uplynulým obdobím... Nesmíme se ale domnívat, že dnes kdy tyto poměry pominuly, že život sboru začne ihned vzkvétat. Příčiny této duchovní, morální a mravní krise jsou rozsáhlé, v celkovém zesvětštění dnešního člověka. Také církve na Západě, kde žily v uplynulých letech v naprosté svobodě, pociťují silný pokles na životě církve.

Ježíš však zůstává jedinou nadějí pro svět, a je třeba abychom stále čerpali ze studnice Božího slova a jeho pravdu šířili ve svém okolí. Nejde o zvyšování statistických čísel a věříme, že i oslabený, malý sbor může být živým svědectvím o Boží pravdě a milosti. Tak jako Ježíš poslal své učedníky, věřme že poslat i nás, abychom svědectvím sloužiti v tom prostředí, do kterého nás poslal.“To je výzva i pro dnešní křesťany a zároveň úkol i naděje pro náš sbor v 21. století...

 

 

Za poskytnutí textu děkujeme prof.  PhDr. Janu Kumperovi, CSc.

Text uveřejněn v publikaci "Husův chrám v Plzni" - k dispozici ve sborové kanceláři


Přehled kazatelů sboru

1. kazatel 2. kazatel      
1914   Ebenezer Otter        
  1927 1931 František      
Jarovský (Franzel)
1931 1933 Bohumír      
Šuchman
1933 1935 Pavel      
Freitinger
1935   Bohumír      
    Koch 1940 1944 Evald Krygel
      1942 1944 Jiří Otter
      1946   Miloslav
      1947       Dobrkovský
          1951  
  1956 1952 1956 Jiří Pumr      
1956   Jiří Pumr 1956 1959 Jan Šoltész      
           
    1968 1970 Bohuslav      
Holý
           
    1972 1978 Ondřej      
Soběslavský
  1988 1978 1988 Jan Šoltész      
1988   Jan Šoltész 1988 1992 Jiří Pumr      
           
  2002 1995 2002 Renata      
Šilarová
2002   Renata            
  2009 Šilarová            
2009   Ladislav             
  2011 Szabó
2011   Ondřej            
   2016 Pellar
2016   Luděk            
    Korpa
               


zpět

*********************************************************************************************